Parkreglement: een overzicht van alle regels op het Dolfinarium

Een dag vol plezier, ontdekken en verwonderen: in het Dolfinarium kijk je natuurlijk je ogen uit. Om je een onvergetelijke belevenis te kunnen bieden hebben we een aantal parkregels opgesteld. Zo maken we het park* niet alleen voor jou en jouw familie een fijne plek voor een heerlijk dagje uit, maar ook voor alle andere bezoekers op het park. Daarnaast speelt het welzijn van onze dieren een ontzettend grote rol: wij doen er alles aan om hen veilig en gezond te houden. Bij het betreden van het park ga je daarom, als gast, akkoord met de parkregels.

*Met ‘park’ worden het Dolfinarium en de daarbij behorende terreinen bedoeld.

Parkreglement

Entree
 • Entree tot het park is enkel toegestaan via de kaartcontrole en op vertoon van een geldig entreebewijs. Het entreebewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. Indien het noodzakelijk is om op de dag van je bezoek het park even te verlaten, kun je bij de ingang een stempel krijgen welke je het recht geeft op dezelfde dag het park weer te betreden.
 • Het entreebewijs dien je tijdens je verblijf in het park goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen.
 • Abonnementshouders dienen zich op verzoek van één van onze medewerkers te kunnen identificeren als rechtmatige houder van het abonnement. Dit kan betekenen dat hoofddeksels, zonnebril of andere gezichtsbedekkende kleding tijdelijk afgedaan moeten worden. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.
 • Indien je in het bezit bent van een entreebewijs of abonnement, bestaat er onder geen enkel beding een geld terug regeling.
 • Het Dolfinarium behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 • Het is voor eenieder verboden zich buiten openingstijden op te houden in het park.
 • In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt het Dolfinarium zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders. Indien je reeds in het bezit bent van een geldig entreebewijs en je kunt hier door een wijziging vanuit het Dolfinarium geen gebruik van maken, dan kunnen entreebewijzen worden omgezet naar een andere datum naar keuze, in hetzelfde seizoensjaar. Het Dolfinarium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte (reis)kosten.
Algemeen
 • Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 • Het Dolfinarium behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van deze parkregels of indien zij dit noodzakelijk acht, toegang te weigeren of van het park te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, dan wel handelt of in het bezit is van verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen) te verstoren. In dit geval bestaat er geen geld terug regeling. Ons park wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de receptie. Ook in geval je zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij je dit bij de receptie te melden voordat je het park verlaat.
 • Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van het Dolfinarium wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het park verwijderd worden. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
 • Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
 • Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Het Dolfinarium behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 • Het verkopen en/of distribueren van goederen dan wel flyeren of reclame maken in welke vorm dan ook, in het park of op de toegangsweg, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Dolfinarium.
 • Het is de beveiligingsmedewerkers van het Dolfinarium toegestaan te visiteren en te fouilleren indien daartoe een reden is. Fouilleren zal in de regel niet vaak voorkomen. Visiteren kan voorkomen bij verdenking van diefstal of het vermoeden dat men wil demonstreren op het park en/of een voorstelling wil verstoren. Iedere medewerker mag vragen of een gast de inhoud van zijn tas vrijwillig wil laten zien.
 • Het is niet toegestaan om met (loop)fietsen, skeelers, steps of andere voertuigen, met uitzondering van rolstoelen, scootmobiels of kinderwagens, het park te betreden.
 • Het gebruik maken van radio’s, muziekinstallaties of andere indringende muziekdragers is niet toegestaan.
 • Roken is bij het Dolfinarium alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen rookzones. Deze zijn te vinden op de plattegrond.
  Let op: De rookzone bij Waterpret is alleen bereikbaar wanneer het waterpark geopend is!
  Ons rookbeleid is van toepassing op alle vormen van roken, zowel met als zonder nicotine.)
 • Vanwege grote drukte of bij technische storingen kan het voorkomen dat leefgebieden en shows gedurende je bezoek niet toegankelijk zijn. De medewerkers van het Dolfinarium doen hun uiterste best de leefgebieden en /of shows zo spoedig mogelijk weer open te stellen. Hiervoor bestaat geen geld terug regeling.
 • Op last van de brandweer zijn buggy’s en kinderwagens niet toegestaan in het DolfijndoMijn, het Zeeleeuwentheater en de Walrussenwal. Je kunt buggy’s en kinderwagens, op eigen risico, parkeren op de daarvoor bestemde plekken.
 • Het Dolfinarium wijst je erop dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
 • Wij verzoeken je vriendelijk doch dringend op de aangegeven paden, wegen en pleinen te blijven en afval in de daarvoor bestemde afvalemmers te deponeren. Dit om de natuur en de leefgebieden van onze dieren te respecteren.
 • Jij, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegene die onder jouw leiding het park bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mensen die aan hun zijn toevertrouwd.
Veiligheid
 • In verband met je eigen veiligheid en dat van onze dieren is het eenieder ten strengste verboden zich in de leefgebieden, zowel op het land als in het water, van onze dieren te begeven.
 • Het is te allen tijde verboden om voorwerpen, vloeistoffen en andere artikelen in het water dan wel in dierverblijven te gooien. Iedere verontreiniging van het water kan levensgevaar voor onze dieren opleveren.
 • Het is niet toegestaan om dieren op welke wijze dan ook te voeren, m.u.v. het voer wat verkocht wordt bij het Roggenrif.
 • Glaswerk is alleen toegestaan op de terrassen.
 • Ballen zijn op het park verboden. Het gebruik van ballen en andere speelattributen is alleen toegestaan op het strand.
 • Ballonnen zijn op het park verboden.
(Huis)dieren
 • Honden en andere (huis)dieren worden helaas niet toegelaten in het Dolfinarium. Het Dolfinarium biedt geen opvang voor deze dieren.
 • Volleerde hulphonden die worden gebruikt ter begeleiding van mindervalide personen kunnen, in overleg en op vertoon van een erkenningcertificaat, het park betreden.
Kleding
 • De toegang kan jou geweigerd worden wanneer je ongepaste kleding draagt, om hygiënische redenen en indien dit de familiesfeer van het Dolfinarium schaadt. Ook bij hoge temperaturen dienen tenminste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.
 • Badkleding is uitsluitend toegestaan op het strand en in Waterpret. Topless zonnen op het strand of bij Waterpret is niet toegestaan.
Fotograferen en filmen
 • Het is toegestaan in ons park te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik en zolang je andere bezoekers niet belemmert.
 • Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij het Dolfinarium vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Het is mogelijk om tijdens je bezoek te worden gefilmd of gefotografeerd. Het Dolfinarium behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
Aansprakelijkheid
 • Je betreedt het park op eigen risico. Het Dolfinarium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het Dolfinarium of één van onze medewerkers.
 • Het gebruik van speeltoestellen in geheel voor eigen risico. Het Dolfinarium is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.
 • Het Dolfinarium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van de door jou meegebrachte en/of aan het Dolfinarium in bewaring gegeven goederen.
 • Indien jou schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Het Dolfinarium is niet aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.
 • Indien er (im-)materiële schade en/of er onkosten voor het Dolfinarium zijn ontstaan na het al dan niet moedwillig overtreden van onze parkregels dan zal het Dolfinarium deze kosten verhalen op de dader(s) en/of betrokken organisaties. Voor het verstoren van één of meerdere van onze presentaties c.q. voorstellingen hanteren wij een vaste schadeclaim van €4.000 per verstoring.
Parkeren
 • De parkeerplaatsen aan en rond de Boulevard zijn geen eigendom van het Dolfinarium. Het parkeerterrein wordt geëxploiteerd door de gemeente Harderwijk. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en het Dolfinarium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade.
 • Het Dolfinarium wijst je er uitdrukkelijk op dat er sprake is van betaald parkeren. Je dient vooraf een parkeerkaartje te kopen bij de parkeermeters van de gemeente Harderwijk en deze achter je voorruit te plaatsen. Er wordt streng gecontroleerd door Parkeerbeheer van de gemeente Harderwijk.
Kortingsacties
 • Landelijke acties die betrekking hebben op korting bij een bezoek aan het Dolfinarium worden nooit vooraf bekend gemaakt. Voor acties van derden verwijzen we je voor de actievoorwaarden en actieperiodes naar advertenties, websites en radio/tv-commercials van desbetreffende derden.
 • Het Dolfinarium controleert alle media-uitingen zo zorgvuldig mogelijk maar kan niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het Dolfinarium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie. Het Dolfinarium behoudt zich altijd het recht voor om een actie tussentijds in te trekken of voorwaarden te wijzigen. Bij twijfel over voorwaarden en uitvoering van een actie geldt uitsluitend de opinie van het Dolfinarium als bindend.
Overig
 • In alle gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, beslist de Duty Manager van het Dolfinarium.

Volg Dolfinarium
op social media!

Dolfinarium
Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
Op dit moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C