Verkoopvoorwaarden prepaidtickets

Algemeen

Door het plaatsen van je bestelling ga je (afnemer) akkoord met deze verkoopvoorwaarden en de parkregels. De parkregels staan vermeld bij de ingang van het Dolfinarium en kun je hier raadplegen. Op verzoek worden de parkregels kosteloos toegestuurd. In geval van verkoop van tickets buiten de eigen onderneming of vereniging dient de verkoopprijs in overleg met het Dolfinarium te worden vastgesteld. Het gratis uitdelen van tickets, als onderdeel van een externe reclamecampagne van een bedrijf of vereniging, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Dolfinarium.

Prepaidtickets het Dolfinarium

Prepaidtickets zijn ongedateerd en zijn gedurende het hele seizoen 2020 (15 februari tot en met 25 oktober 2020) geldig op de reguliere openingsdagen. Voor de prepaidtickets geldt een minimale afname van 15 stuks. Indien de geldigheidsdatum van de tickets is verlopen, is het niet mogelijk om deze te ruilen en bestaat er geen recht op restitutie. Na ontvangst van het bestelformulier ontvang je binnen 5 werkdagen een factuur. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Na ontvangst van de betaling worden de tickets binnen 5 werkdagen aangetekend verzonden. Prepaidtickets kunnen na aankoop niet meer geretourneerd en ingewisseld worden.

Communicatie

Alle communicatie over het Dolfinarium die toegankelijk is voor consumenten en/of andere organisaties dient altijd vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de afdeling Marketing van het Dolfinarium. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan het Dolfinarium. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven, aanvaardt het Dolfinarium geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie. Indien afnemer handelt in strijd met het hiervoor bepaalde, is afnemer het Dolfinarium een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en van € 1.500,- (zegge: vijftienhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van het Dolfinarium op vergoeding van alle geleden schade en gemaakte kosten.

Overig

  • Indien het Dolfinarium door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op restitutie.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Dolfinarium geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor het Dolfinarium niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
  • De gegevens die vermeld staan op de website en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Het Dolfinarium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Het Dolfinarium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de afnemer lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
  • Bij het kopen van een ticket bij de afnemer accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de parkregels van het Dolfinarium. De parkregels staan op de website, bij de parkentree van het Dolfinarium en liggen ter inzage bij de receptie van het park. De parkregels zijn kosteloos op te vragen.
  • Het Dolfinarium respecteren de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de afnemer aan het Dolfinarium verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • In alle overige gevallen beslist de directie van het Dolfinarium.

Follow Dolfinarium
on social media!

Dolfinarium
Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
On this moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C